Osuuskuntakokous 2021

VOK Meri-Kaarina osk         Osuuskuntakokous 26.9.2021                                                                                  1

 

OSUUSKUNTAKOKOUS

 

Aika           Sunnuntai 26.9.2021 klo 15.00

 

Paikka       Piikkiön yhtenäiskoulu

  Koulutie 2

 

ASIALISTA

 

1.  KOKOUKSEN AVAUS

 

2.  VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA

     ÄÄNTENLASKIJAT

 

3.  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                    Liite 1

 

4.  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

5.  ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1.2020-31.12.2020       Liite 2

 

6.  VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS

 

7.  PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDESTA                                            Liite 3

 

8.  PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

 

9.  MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT

 

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE, 3 VARSINAISTA JA 1

      VARAJÄSEN

 

11. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA

 

12. MÄÄRÄTÄÄN, MISSÄ SANOMALEHDESSÄ OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN KUTSU

      JULKAISTAAN

 

13. VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

 

14. LIITTYMÄHINNAT

 

15. TALOUSARVIO 2021                                                                  Liite 4

 

16. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS RAKENTAMISEN NYKYTILAAN

 

17. MUUT ASIAT

 

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

_____________________________________________________________________________________

VOK Meri-Kaarina osk         Osuuskuntakokous 26.9.2021                                                                                  2

 

 

 

OSUUSKUNTAKOKOUS

 

Aika           Sunnuntai 26.9.2021 klo 15.00

 

Paikka       Piikkiön yhtenäiskoulu

   Koulutie 2

 

 

 

PÖYTÄKIRJA

 

 

1.  KOKOUKSEN AVAUS

 

Kalervo Korvensyrjä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi vesiosuuskunnan

osakaskokoukseen. Koronatilanteen vuoksi osakaskokous pystyttiin järjestämään tavallista

myöhempänä ajankohtana.

 

2.  VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA

     ÄÄNTENLASKIJAT

 

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Koskinen, sihteeriksi Eija Luoto ja pöytäkirjan

tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilpo Nurmi ja Eila Tolas.

 

3.  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta oli ilmoitus Kunnallislehdessä

17.9.2021. Kutsu toimitettiin kaikille osakkaille sähköpostilla ja kirjeitse niille, joilla ei ole

sähköpostiosoitetta. Liitteenä osallistujalista.

Liite 1

 

4.  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

Korjattiin etukäteen jaetun esityslistan kohta, jossa oli kyse hallituksen jäsenten valinnasta.

Hallituksen erovuoroisia on 3 eikä 2 niin kuin esityslistassa oli. Pöytäkirjaa laadittaessa

lisättiin 1§ Kokouksen avaus.

 

Päätös.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

_____________________________________________________________________________________

VOK Meri-Kaarina osk         Osuuskuntakokous 26.9.2021                                                                                  3

 

 

 

5.  ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1.2020-31.12.2020

 

Käsiteltiin tilinpäätös.                                                                    Liite 2

 

Päätös:

Hyväksyttiin tilinpäätös kaudelta 1.1.2020-31.12.2020

 

 

6.  VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS

 

Päätös:

Vahvistettiin tilinpäätös kaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

 

 

7.  PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDESTA

 

Tilintarkastaja Ilkka Vähätalo on toimittanut lausunnon, jossa puoltaa vastuuvapauden

myöntämistä. Todettiin toiminnantarkastajan lausunto (liite).

Liite 3

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen toimihenkilöille.

 

 

8.  PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

 

Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijämätilille

ja katetaan tulevien vuosien ylijäämillä.

 

Päätös:

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tilikauden tappio ylijämä/alijäämätilille.

 

 

9.  MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT

 

Kokouspalkkio on ollut 50 euroa/alkava kaksi tuntia ja sen jälkeen 25 euroa/alkava tunti.

 

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että kokouspalkkio pysyy samana. Lisäksi hallitus esittää, että

puheenjohtajan kuukausipalkkio määritellään hallituksen kokouksessa.

 

Päätös:

Kokouspalkkioksi päätettiin hallituksen esityksen mukainen, 50 euroa/alkava kaksi tuntia ja

sen jälkeen 25 euroa / alkava tunti. Puheenjohtajan kuukausipalkkiosta päättää hallitus.

 

_____________________________________________________________________________________

VOK Meri-Kaarina osk         Osuuskuntakokous 26.9.2021                                                                                  4

 

 

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE, 3 VARSINAISTA JA 1

      VARAJÄSEN

 

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Varajäsenen toimikausi on yksi vuosi.

Erovuoroisia ovat Kalervo Korvensyrjä, Maarit Kangas ja Tarvo Kotamäki. Maarit Kangas on

ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallitustehtäviin. Muut erovuoroiset ovat

käytettävissä.

 

Hallituksen ehdotus:

Varsinaisiksi jäseniksi valitaan Kalervo Korvensyrjä, Tarvo Kotamäki ja Eija Luoto, joka on

toiminut varajäsenenä.

 

Uudeksi varajäseneksi ehdotettiin Mari Alankoa.

 

Päätös:

 

Hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Kalervo Korvensyrjä,

Tarvo Kotamäki ja Eija Luoto.

Hallituksen varajäseneksi valittiin Mari Alanko.

 

Hallituksen kokoonpano 2021-2022

 

Varsinaiset jäsenet

Kalervo Korvensyrjä 2021-2022 (erovuoro 2023 kokous)

Eija Luoto 2021-2022 (erovuoro 2023 kokous)

Tarvo Kotamäki 2021-2022 (erovuoro 2023 kokous)

Tapio Koskenvoima 2020-2021 (erovuoro 2022 kokous)

Tuomas Illukka 2020-2021 (erovuoro 2022 kokous)

Jukka Wikström 2020-2021 (erovuoro 2022 kokous)

 

Varajäsen

Mari Alanko 2021 (erovuoro 2022 kokous)

 

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen osakaskokouksen jälkeen ja nimeää puheenjohtajan,

varapuheenjohtajan ja sihteerin.

 

 

11. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA

 

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan HTM Ilkka Vähätalo ja varalle HT Kirsi

Patrikainen.

 

Päätös:

Tilintarkastajakasi valittiin HTM Ilkka Vähätalo ja varalle HT Kirsi Patrikainen.

_____________________________________________________________________________________

VOK Meri-Kaarina osk         Osuuskuntakokous 26.9.2021                                                                                  5

 

12. MÄÄRÄTÄÄN, MISSÄ SANOMALEHDESSÄ OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN KUTSU

      JULKAISTAAN

 

Hallitus esittää, että osuuskunnan kokouskutsu julkaistaan Kunnallislehdessä.

 

Päätös:

Osuuskunnan kokouskutsu päätettiin julkaista Kunnallislehdessä.

 

 

13. VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

 

Hallitus esittää, että veden ja jäteveden hinta pidetään samana kuin vuonna 2020.

Veden hinta on ollut 2,69 euroa jäteveden 3,48 euroa (sisältää ALV).

 

Päätös:

Veden hinnaksi päätettiin 2,69 euroa ja jäteveden hinnaksi 3,48 (sisältää ALV).

 

Todettiin lisäksi, että vesiosuuskunta seuraa tarkasti Kaarinan kaupungin hintoja ja mikäli

kaupunki nostaa hintoja, sama nosto tulee vesiosuuskunnan hintoihin.

 

Aiemmin päätetyn mukaisesti vesiosuuskunta lisää 10% katteen kaupungin hintojen päälle.

 

 

14. LIITTYMÄHINNAT

 

Liittymähinta on 13 500 euroa ja vesiliittymän hinta 6000 euroa.

Hallitus pyytää valtuuksia liittymismaksujen mahdollisista korotuksista uusille jäsenille.

Korotuspaineita aiheuttavat mm. tarvikkeiden hinnannousut.

 

Päätös:

Todettiin nyt voimassa olevat liittymähinnat. Myönnettiin hallitukselle valtuudet

tarvittaessa päättää liittymismaksujen mahdollisista korotuksista uusille jäsenille.

 

 

15. TALOUSARVIO 2021


Käsiteltiin talousarvio.                                                                     Liite 4

 

Päätös:

Hyväksyttiin vuoden 2021 talousarvio.

 

 

16. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS RAKENTAMISEN NYKYTILAAN

 

Kalervo Korvensyrjä kertoi lyhyesti tilanteesta. Koronapandemia ei ole alueella tuottanut

erityistä kasvua osakasmäärässä ja liittymissä. Uusia liittymiä on kuluvana vuonna tullut 3.

Alueella on noin 600 kiinteistöä. Osakkaita on 215.

_____________________________________________________________________________________

VOK Meri-Kaarina osk         Osuuskuntakokous 26.9.2021                                                                                  6

 

17. MUUT ASIAT

 

Muita varsinaisia päätösasioita ei ollut.

Keskusteltiin seuraavista:

 

1) Jätelietteen toimittaminen vesiosuuskunnan linjapumppaamoon.

Keskusteltiin tilanteesta, jossa paikallinen yrittäjä oli toimittanut jätelietettä

vesisosuuskunnan linjapumppaamoon. Asiaa oli käsitelty mm. Kaarina-lehdessä

helmikuussa kuluvaa vuotta. Selvityksen mukaan asiasta oli sovittu yrittäjän kanssa ja

siitä oli peritty maksu. Menettely on lopetettu ja lietettä ei enää toimiteta

vesisosuuskunnan linjapumppaamoon.

 

2) Perusmaksun suorittaminen liittymästä, joka ei ole käytössä.

Kokouksessa tuotiin esille, että osakas kokee tyytymättömyyttä vuoden 2019

päätökseen liittyen perusmaksumenettelyyn. Osakaskokouksessa tuolloin päätettiin

periä perusmaksu myös niistä liittymistä, joita ei ole vielä liitetty verkostoon.

Perusteena tuolloin oli, että putkistoon kertyy likaa, mikä edellyttää huoltamista,

vaikka liittymää ei varsinaisesti vielä käytetä. Putkistoja tulee huoltaa, vaikka kiinteistöä

ei olisi liitetty verkostoon.

Todettiin, että hallitus odottaa asiasta seikkaperäistä selvityspyyntöä ja käsittelee asian

sen jälkeen kokouksessaan. Tämän jälkeen asiasta informoidaan.

 

 

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.20.

 

Piikkiössä 28.9.2021

 

Kokouksen vakuudeksi

 

____________________                     ____________________

Ari Koskinen                                         Eija Luoto

puheenjohtaja                                      sihteeri

 

Liitteet:

Liite 1: Osallistujalista

Liite 2: Tilinpäätös

Liite 3: Tilintarkastajan lausunto

Liite 4: Talousarvio vuodelle 2021

 

Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset

 

_____________ ___ /_________        _______________ ___ /________

 

____________________                     ____________________

Ilpo Nurmi                                             Eila Tolas