VOK Meri-Kaarina, säännöt

Hyväksytty 26.10.2023 / Ylimääräinen vuosikokous

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

1  § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Vok Meri-Kaarina osk ja kotipaikka Kaarina.

2  § Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenilleen.
Lisäksi osuuskunta voi tarjota jäsenten kiinteistöjen vesihuoltolaitteiston kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä palveluita. Osuuskunta voi tarjota edellä tässä kohdassa tarkoitettuja palveluita myös toisille vesihuoltolaitoksille ja kiinteistöille sekä harjoittaa muuta toimialaan liittyvää tai sitä tukevaa toimintaa.

3  § Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta.
Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa, kun sitä koskeva päätös on hyväksytty osuuskunnan hallituksessa.
Osuuskunnan jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle.

4  § Jäsenluettelo

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä ja entisistä jäsenistä aakkosellista luetteloa siten, kuin osuuskuntalaissa määrätään. Jos osuuskunnan osuuksia voivat merkitä myös muut kuin jäsenet, myös tällaiset omistajat on merkittävä luetteloon. Jäsenluetteloon merkittävistä tiedoista ja jäsenluettelon julkisuudesta säädetään osuuskuntalaissa.

5  § Osuuden siirto ja siirronsaajan oikeus

Osuuskunnan osuus voidaan siirtää kolmannelle. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäsenyyttä koskevat edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajan tultua hyväksyttyä jäseneksi, hän saa osuuskuntalakiin ja sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.
Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa saannosta, tai jos saanto perustuu kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen, vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

6  § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi.
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan kautta.

7  § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnanvesijohtoverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

8  § Sopiminen liittymisestä ja palveluiden käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään erillinen kirjallinen sopimus.
Liittymisen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä tarkoitettua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja, taksaa ja hinnastoa.
Liittymismaksun vahvistaa osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana.

9  § Osuus ja osuuden merkintä

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista kiinteistöliittymää kohti. Kiinteistöliittymällä tarkoitetaan seuraavia liittymävaihtoehtoja:
-          sekä vesi- ja viemäriliittymä yhdessä
-          yksinomaan vesiliittymä
-          yksinomaan viemäriliittymä

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 300 euroa per kiinteistöliittymä.
Osuudesta osuuskunnalle maksettavasta merkintähinnasta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus. Osuuden merkintähinta voi poiketa osuuden nimellisarvosta. Merkintähinnan tulee kuitenkin aina olla vähintään osuuden nimellisarvo.
Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä. Osuuden merkintähinnasta on vähintään osuusmaksua vastaava määrä merkittävä osuuspääomaan.
Ellei osuuskunnan kokous tai osuuskunnan hallitus kokouksen valtuuttamana ole toisin päättänyt, merkintähinta on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan ilmoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

10  § Vapaaehtoiset osuudet

Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Osuuskunnan kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus voidaan antaa enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut vähintään viisi vuotta tällaisen osuuden antamisesta.

11  § Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä kiinteistöliittymäänsä kohti liittymismaksun.
Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään edellä mainituista asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.
Liittyjä voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle.
Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä tai käyttötarkoituksen merkittävästä muutoksesta ja liittymissopimus irtisanotaan.
Liittyjältä veloitetaan erikseen liittymän purkamisesta aiheutuneet kulut siten, että purkamisesta aiheutuneet kulut ensisijaisesti vähennetään (kuitataan) liittymismaksusta ennen sen palauttamista. Liittymismaksu palautetaan vähennettynä edellä tarkoitetun kuittauksen määrällä sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu, eikä sille lasketa indeksikorotuksia tai korkoja.

12  § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä osuuskunnan toiminnan aikana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi, velkojen maksamiseksi tai investointien rahoittamiseksi.
Ylimääräinen maksu voidaan kerätä joko lainana tai lopullisena maksuna, jota ei palauteta jäsenelle, sen mukaan, kun osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana hallitus päättää. Maksu voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus.
Ylimääräinen maksu peritään jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen on päättyneen tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluksia tai samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla sen mukaan, kun ylimääräistä maksua koskevassa päätöksessä määrätään.
Kunkin tilikauden aikana ylimääräistä maksua voidaan määrätä jäsenen suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään jäsenen maksaman liittymismaksun nimellismäärä.
Jos ylimääräinen maksu peritään jäsenlainana, perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa.
Jäsenlaina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuudesta palautettava määrä.

13  § Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen ja muun laitteiston rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

14  § Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

1)  tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
2)  noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa ja hinnastoa
3)  luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata kiinteistöilleen johtavien vesi- ja viemärijohtojen ja niiden käyttöä palvelevien, osuuskunnan vesihuoltoon liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten.
4)  sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttamaa henkilö voi tarkistaa osuuskunnan laitteistoon liitetyn tai liitettävän laitteiston laadun, kunnon ja toiminnan, mukaan lukien verkostoon liitetyt johdot

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus muiden kuin omaa kiinteistöä palvelevien, edellä 3 kohdassa tarkoitettujen vesi- ja viemärijohtojen tai muiden laitteiden sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta tai vahingosta siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä vesilaissa säädetään.

15  § Jäsenten yksimielinen päätös

Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilmankokousta. Päätöksenteko edellyttää kaikkien osuuskunnan jäsenten osallistumista ja yksimielisyyttä.
Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään kahden jäsenen allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

16  § Osuuskunnan kokous

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvissa asioissa osuuskunnan kokouksissa.
Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokous voidaan pitää myös muulla paikkakunnalla, jossa osuuskunnalla on toimipaikka tai osuuskunnan jäsenistä enemmän kuin puolella on jäsenluettelon mukainen kotipaikka.
Hallitus voi päättää, että jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan menettelyyn verrattavalla tavalla.
Osuuskunnan kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni omistamaansa kiinteistöliittymää kohti.
Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osuuskuntalaissa säädetä toisin. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan äänellä.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.
Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

17  § Osuuskunnan varsinainen ja ylimääräinen kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)  valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
2)  todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3)  esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
4)  päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
5)  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta
6)  päätetään ylijäämän käyttämisestä
7)  määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
8)  valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja hallituksen varajäsenet
9)  valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
10)  määrätään, missä jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
11)  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jäsenet tai tilintarkastaja vaativat sitä osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n mukaisesti.

18  § Kokouskutsu

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta, kokouskutsun sisällöstä, kokouskutsuajasta ja kutsutavasta sekä kokousasiakirjoista ja niiden nähtävillä pitämisestä ja lähettämisestä noudatettavista säännöksistä määrätään osuuskuntalain 5 luvussa ja näissä säännöissä.
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä joko postitse, sähköpostitse tai muita sähköisiä välineitä käyttäen kaikille osuuskunnan jäsenille tai julkaistava osuuskunnan kokouksen määräämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä.
Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään sellaisia osuuskuntalaissa tarkoitettuja asioita, jotka edellyttävät erityistä kutsuaikaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.
Kokouskutsussa on ilmoitettava osuuskunnan nimi, kokousaika ja kokouspaikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava osuuskuntalain 5 luvun 19 §:ssä mainituissa tapauksissa päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö ja muut ko. lainkohdan edellyttämät asiat.

19  § Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

20  § Hallitus

Osuuskunnan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy toisena vuonna valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä.
Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään neljä (4) varajäsentä. Hallituksen varajäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy seuraavana vuonna valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä.
Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen puolisonsa (avioliitto tai rekisteröity parisuhde) ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja.
Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan tuottamia palveluja, ei saa kuulua hallitukseen.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme jäsentä, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain kolme jäsenistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessaan.

21  § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtaja ja puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen.
Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa.

22  § Hallituksen päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.
Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaalissa tasan, vaali ratkaistaan arvalla.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi sihteeri tai yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

23  § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

1)  päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
2)  päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
3)  tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
4)  päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteItävät asiat ja
5)  käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

24  § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.
Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

25  § Osuuskunnan edustaminen

Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden nimetylle henkilölle siten, että tämä on oikeutettu kirjoittamaan toiminimen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

26  § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätöksen tulee olla valmis tilikauden päättymistä välittömästi seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja se on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään yhtä kuukautta ennen varsinaista osuuskunnan kokousta, kuitenkin viimeistään ennen toukokuun loppua.

27  § Tilintarkastajat ja toiminnantarkastaja

Osuuskunnalle valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toi- mikausi on toistaiseksi voimassa oleva.
Osuuskunnalle voidaan lisäksi valita toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen.

28  § Ylijäämän jakaminen

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille tai vapaaehtoisille osuuksille. Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

29  § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa.
Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

30  § Osuuskunnan nettovarojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Osuuskunnan purkautuessa osuuskunnan kokous päättää miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

31  § Jäsenyyden päättyminen ja jäsenen erottaminen

Jäsenen voi erottaa osuuskunnasta, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, ei enää käytä osuuskunnan palveluita, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan edun vastaisesti.
Edellä todetun lisäksi jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos:

1)   jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta suorita jäsenelle määrättyjä maksuja osuuskunnalle
2)   jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluita
3)   jäsen toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
4)   jäsen toimii kulloinkin voimassa olevien yleisten toimitusehtojen vastaisesti
5)   jäsen asetetaan konkurssiin
6)   jäsen suorittaa vedenjakelua naapureille ja muille kiinteistöille, jotka eivät omista kiinteistöliittymää.

32  § Riitojen ratkaiseminen

Osuuskunnan ja sen jäsenten väliset osuuskuntalain tai sääntöjen soveltamista koskevat riidat voidaan käsitellä sen estämättä, mitä muualla säädetään, myös osuuskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa.

33  § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ole määrätty suuremmasta määräenemmistöstä.